2017-05-19

Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/10/2017

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/10/2017 na pełnienie funkcji regionalnych animatorów partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej.
 
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji regionalnych animatorów partnerstw (zwanych dalej „Animatorami”) na rzecz edukacji cyfrowej w gminach biorących udział w projekcie e-Mocni.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (tj. składanie ofert na pełnienie funkcji Animatorów w poszczególnych regionach, o których mowa w pkt. 4 i 5).
  3. Oferta może zostać złożona na dowolną liczbę regionów, jednak jedna osoba może ostatecznie pełnić funkcję Animatora w maksymalnie dwóch regionach. W jednym regionie funkcję Animatora może pełnić tylko jedna osoba.
  4. Głównym zadaniem Animatorów będzie wsparcie 101 gmin uczestniczących w projekcie (w tym konkretnych osób działających na terenie tych gmin – gminnych koordynatorów projektu, tzw. e-Mocarzy) w zawiązywaniu i rozwijaniu lokalnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej.
  5. 101 gmin zostało podzielonych na 16 regionów, z których każdy obejmuje 6 lub 7 gmin. Lista gmin z podziałem na regiony stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania. Mapa gmin z podziałem na regiony znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania (wersja online mapy znajduje się pod adresem: http://bit.ly/2qQVNo0).
 

Ofertę należy przesłać w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r., do godz. 23:59 na adres e-mail: bogna.mrozowska@frsi.org.pl

 

Osobą upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Bogna Mrozowska, specjalistka ds. partnerstw na rzecz rozwoju edukacji cyfrowej w gminach w projekcie „e-Mocni”: bogna.mrozowska@frsi.org.pl, tel. 722 002 115.
 
Zapytanie zostało opublikowane także w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
 

 

Zamawiający informuje, że w pkt. XVII.3.b Zapytania (dotyczącym zasad oceny kryterium „doświadczenie”) nastąpiła omyłka pisarska.

 

W treści Zapytania (pkt XVII.3.b) jest:

Kryterium doświadczeniewe wspieraniu rozwoju współpracy w środowisku lokalnym: Premiowane będzie największe doświadczenie zawodowe (szkolenia metodami aktywnymi lub konsultacje) we wspieraniu zawiązywania i rozwijania lokalnych partnerstw osoby mającej pełnić funkcję Animatora. […]

 

A powinno być:

Kryterium doświadczeniewe wspieraniu rozwoju współpracy w środowisku lokalnym: Premiowane będzie największe doświadczenie zawodowe (szkolenia metodami aktywnymi lub konsultacje) we wspieraniu rozwoju współpracy w środowisku lokalnym osoby mającej pełnić funkcję Animatora. […]

 
Wszelkie wyjaśnienia do Zapytania (w tym - w odpowiedzi na pytania zainteresowanych Wykonawców) publikowane są w postaci plików pod załącznikami do Zapytania. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
 

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanego przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). 

Załączniki

  zapytanie_FRSI_e-Mo...nimatorzy.pdf 280,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1_Kluczowe_informacje.pdf 269,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_2_Lista_gmin.pdf 315,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_3_Mapa_gmin.pdf 357,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_4_Wzor_formularza_oferty.docx 60,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_5_Wzor_oswiadcz...powiazan.docx 55,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_6_Wzor_oswiadcz...6_godzin.docx 55,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_7_Wzor_wykazu_godzin.docx 93,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_8_Wzor_umowy.pdf 271,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia_nr_1_2017.05.23.pdf 214,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia_nr_2_2017.05.23.pdf 186,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia_nr_3_2017.05.24.pdf 222,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia_nr_4_2017.05.30.pdf 140,06 KB (pdf) szczegóły pobierz