2017-02-27

Wyniki zapytania nr FRSI/e-Mocni/2/2017

W wyniku postępowania dokonano wyboru wykonawców do pełnienia roli trenera centralnego / trenerki centralnej w obszarach tematycznych:


1. „Finanse” - Krystyna Brząkalik, ul. Stroma 12 43-173 Łaziska Górne  (cena po negocjacjach brutto: 51 850 PLN),


2. „Praca  i rozwój zawodowy” - Aurum Anna Dyjak, ul. Cichockiego 4/33, 24-100 Puławy (cena po negocjacjach brutto: 52 900 PLN),


3. „Zaangażowanie obywatelskie”   - Mondragon - Edukacja-Animacja-Multimedia Piotr Henzler, ul. Hołówki 3/103, 00-749 Warszawa    (cena po negocjacjach brutto: 52 800 PLN),


4. „Zdrowie” - Reactive Monika Zygmuntowicz, ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń (cena po negocjacjach brutto: 52 950 PLN).

Negocjacje zostały przeprowadzone w danym obszarze tematycznym z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tzn. otrzymał największą liczbę punktów w ramach oceny ofert .

Z uwagi na fakt, iż w ramach prowadzonego postępowania nr FRSI/e-Mocni/2/2017.w obszarach:
1.    “Edukacja” (oraz opracowanie scenariusza szkolenia “Pierwsze kroki z komputerem”),
2.    “Sprawy codzienne”,
3.    “Relacje z bliskimi”,
4.    “Odpoczynek i hobby”,  
5.    “Religia i potrzeby duchowe”
nie wpłynęła żadna lub wpłynęła oferta niespełniająca warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający przystąpi do wyboru wykonawców zgodnie z art. 6.5 pkt 8 lit. a "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. bez stosowania procedur określonych w sekcji 6.5.2". W przypadku niemożności wyłonienia wykonawców zgodnie z art. 6.5 pkt 8 lit. a, zostanie ogłoszone nowe postępowanie dotyczące trenerów centralnych w brakujących obszarach tematycznych, ze złagodzeniem warunków udziału w postępowaniu.

 

***

 

Do dnia 10 lutego 2017 r. do godz. 23:59 otrzymano następujące oferty:

1. Warsztat Teorii i Praktyki Animacyjnej Vigarat Jacek Gralczyk, Domiechowice 53 B, 97-400 Bełchatów
Oferta złożona na 2 części: „Edukacja oraz „Pierwsze kroki z komputerem” [oferta niespełniająca warunków udziału w postępowaniu] oraz   „Zaangażowanie obywatelskie”   

2.  Krystyna Brząkalik,  ul. Stroma 12,  43-173 Łaziska Górne;  obszar: „Finanse”   

3.  Aurum Anna Dyjak, ul. Cichockiego 4/33, 24-100 Puławy; obszar: „Praca i rozwój zawodowy”   

4. Firma Handlowo-Usługowa Sara Sławomir Cabajewski, Gdów 709, 32-420 Gdów; obszar:   „Praca i rozwój zawodowy”   

5. Akademia Perspektyw - Karolina Furmańska, ul. Olbrachtowska 32/20, 54-063 Wrocław; obszar: „Praca i rozwój zawodowy” 

6.  IQ145 Centrum Projektów Rozwojowo-Edukacyjnych Katarzyna Bryczkowska,  ul. Wołodyjowskiego 53/2, 02-724 Warszawa; obszar: „Praca i rozwój zawodowy”   

7. Lar Adriana Niedoszewska, ul. Kondratowicza 18/176, 03-285 Warszawa; obszar: „Praca i rozwój zawodowy”    [oferta niespełniająca warunków udziału w postępowaniu]

8.    Mondragon - Edukacja-Animacja-Multimedia Piotr Henzler, ul. Hołówki 3/103, 00-749 Warszawa; obszar: „Zaangażowanie obywatelskie”

9.    Galeria Rozwoju - Małgorzata Malec, Al. Śliwowa 6/9, 54-106 Wrocław; obszar: „Zaangażowanie obywatelskie”

10.    Fundacja Pole Dialogu,    ul. Sady Żoliborskie 15/30, 01-772 Warszawa; obszar: „Zaangażowanie obywatelskie”   

11.    Reactive Monika Zygmuntowicz, ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń; obszar: „Zdrowie”   

12.    Malwina Okrzesik Narodziny, ul. Przemysłowa 25, 43-300 Bielsko-Biała; obszar: „Zdrowie”