2017-05-22

Unieważnienie postępowania nr
FRSI/e-Mocni/9/2017

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego unieważnia postępowanie nr FRSI/e-Mocni/9/2017 na opracowanie treści poradnika dla e-Mocarzy i gminnych partnerstw dot. powoływania i funkcjonowania lokalnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej, prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie pkt. XXI Zapytania, który stanowi: 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z podaniem przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

UZASADNIENIE:

 

W postępowaniu została złożona jedna oferta. Przyczyną unieważnienia postępowania jest znaczące przekroczenie przez Wykonawcę zarówno kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, jak i szacunkowej wartości zamówienia.

 

Zamawiający niezwłocznie ogłosi nowe postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie treści poradnika dla e-Mocarzy i gminnych partnerstw dot. powoływania i funkcjonowania lokalnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej.