2017-06-08

Szukamy regionalnego animatora partnerstw w
projekcie "e-Mocni"

Poszukujemy osoby do pełnienia funkcji regionalnego animatora partnerstw (zwanego dalej "Animatorem") na rzecz edukacji cyfrowej w gminach biorących udział w projekcie e-Mocni dla regionu 7 (6 gmin, województwo mazowieckie i podlaskie).

 

Przy składaniu ofert obowiązują takie same wymagania w stosunku do osób majacych pełnić funkcję Animatora, jak w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia nr FRSI/e-Mocni/10/2017. Do udziału w niniejszym postępowaniu nie może przystąpić osoba, która w wyniku postępowania nr FRSI/e-Mocni/10/2017 została wybrana do pełnienia funkcji Animatora w dwóch regionach.

 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z treścią zapytania nr FRSI/e-Mocni/10/2017. Zapytanie dostępne jest na stronie BIP FRSI oraz w Bazie Konkurencyjności.

 


 

Ofertę należy przesłać  w formie zeskanowanego dokumentu w terminie do dnia 13 czerwca 2017 r., do godz. 12:00 na adres e-mail: bogna.mrozowska@frsi.org.pl.  W temacie wiadomości należy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji Animatora dla regionu 7.

 

Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia Wykonawcy wpłynięcia jego oferty drogą mailową w ciągu jednego dnia roboczego. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 722 002 115.

 


 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym (w tym wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań publiczno-prawnych,także podatku od towarów i usług – VAT, jeśli dotyczy).

 

Wraz z ofertą (wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo.
  2. Skan odręcznie podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym według wzoru znajdującego się w Załączniku nr 2 do ogłoszenia.
  3. Skan odręcznie podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego miesięcznie według wzoru znajdującego się w Załączniku nr 3 do ogłoszenia (dotyczy osób fizycznych, prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej, które będą osobiście realizować zamówienie).
  4. (Ad pkt IX.1.h Zapytania) Skan odręcznie podpisanego przez Wykonawcę wykazu godzin udokumentowanego doświadczenia zawodowego (szkolenia metodami aktywnymi lub konsultacje) we wspieraniu rozwoju współpracy w środowisku lokalnym osoby mającej pełnić funkcję Animatora (według wzoru znajdującego się w Załączniku nr 4 do ogłoszenia). 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 6.5 pkt 8 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z art. 3.5.2 pkt. 5b Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tj. bez stosowania procedur określonych w sekcji 6.5.Wytycznych oraz 3.5 Zasad, ze względu na to, że w postępowaniu nr FRSI/e-Mocni/10/2017 na pełnienie funkcji Animatora w regionie 7 została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę, który został wybrany do pełnienia roli Animatora w dwóch innych regionach.

 


 

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanego przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Załączniki

  zal_1_Wzor_formularza_oferty.docx 59,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_2_Wzor_oswiadcz...powiazan.docx 55,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_3_Wzor_oswiadcz...6_godzin.docx 55,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_4_Wzor_wykazu_godzin.docx 93,36 KB (doc) szczegóły pobierz